Προληπτική συντήρηση

Ο στόχος των εργασιών προληπτικής συντήρησης είναι να αποτρέψει βλάβες σε κάποιο φ/β σταθμό πριν αυτές εμφανιστούν. Για να αποφύγετε την απώλεια παραγωγής ή ακόμη και την πλήρη διακοπή της λειτουργίας της μονάδας σας, η PVSOLAR διενεργεί όλες τις απαραίτητες επιθεωρήσεις και εργασίες συντήρησης, σύμφωνα με τα καθιερωμένα διεθνή πρότυπα.

Στις  υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης που εκτελούνται περιοδικά, ανάλογα με το μέγεθος του σταθμού, περιλαμβάνονται προκαθορισμένες εργασίες ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, θερμογραφικών ελέγχων  για κάθε εξάρτημα ενός σταθμού (φωτοβολταϊκών γεννητριών, inverters, πινάκων, στοιχειοσειρών, μετασχηματιστών, κλπ) σύμφωνα και με τις προδιαγραφές των κατασκευαστικών οίκων.

Κατά την προληπτική συντήρηση διενεργούνται συνοπτικά οι ακόλουθες εργασίες:

  • Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης  (περίφραξης, συστημάτων ασφαλείας, διάβρωσης εδάφους, βλάστησης, κλπ).

  • Ηλεκτρολογικός έλεγχος της εγκατάστασης (φ/β panels, καλωδιώσεων, πινάκων, ακροκιβωτίων, υποσταθμών ΜΤ/ΧΤ, κλπ)  με κατάλληλα διακριβωμένα όργανα μέτρησης.

  • Έλεγχος των δομικών στοιχείων και συστημάτων στήριξης του σταθμού.

  • Οπτικός έλεγχος μονωτικού στεγανωτικού υλικού (σε στέγες).

  • Θερμογραφικός έλεγχος των ηλεκτρομηχανολογικών εξαρτημάτων.

  • Αναφορές εργασιών και ευρημάτων που προέκυψαν από την συντήρηση.

  • Καθαρισμός φωτοβολταϊκών γεννητριών με κατάλληλα πλυστικά μέσα και αποψίλωση περιβάλλοντα χώρου.