Πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά σε στέγες”

Το πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά σε Στέγες τέθηκε σε εφαρμογή την 1/7/2009 και αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος έως 10KWp σε κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις.

Με το πρόγραμμα αυτό η ΔΕΗ αγοράζει την ενέργεια που παράγουν τα φωτοβολταϊκά για 25 χρόνια σε μια τιμή που αναπροσαρμόζεται ετησίως σε ποσοστό 25% του πληθωρισμού. Τα χρήματα από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας πιστώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη.

Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων γίνεται χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες στις πολεοδομίες, χωρίς υποχρέωση ανοίγματος βιβλίων στην Εφορία, χωρίς φορολόγηση ή αδειοδότηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το υπουργείο Ανάπτυξης.

Η διαδικασία για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού είναι απλή και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

  • κατάθεση αίτησης για προσφορά σύνδεσης στο ΔΕΔΔΗΕ
  • υπογραφή συμβάσεων σύνδεσης και συμψηφισμού
  • εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος
  • ενεργοποίηση της σύνδεσης

Συχνές Ερωτήσεις

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη την Επιρκάτεια και αφορά σε φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου όπως αποθήκες και χώρους στάθμευσης.

Ως μέγιστη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του προγράμματος ορίζεται, για την Ηπειρωτική χώρα, τα διασυνδεδεμένα νησιά και την Κρήτη τα 10KWp και για τα λοιπά μη διασυνδεδεμένα νησιά τα 5KWp.

Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Ως πολύ μικρές επιχειρήσεις θεωρούνται εκείνες οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατoμμύρια Ευρώ.

Για την περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο συστήματος.

Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα στην περίπτωση αυτή έχουν μόνο οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκπροσωπούνται από το διαχειριστή ή έναν εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Αναγκαία προυπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος στο ακίνητο στο οποίο το σύστημα εγκαθίσταται.

Επιπλέον, όταν το ακίνητο στο οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα χρησιμοποιείται για κατοικία, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί μέρος των θερμικών αναγκών του ακινήτου για ζεστό νερό χρήσης να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πχ. ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες). Η ικανοποίηση των θερμικών αναγκών του κτιρίου (θέρμανση – ψύξη και ζεστό νερό χρήσης) είναι εξίσου σημαντικές και θα πρέπει ο καθένας να το συνυπολογίσει στο πλαίσιο και της ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου που θα επηρεάσει την αξία του. Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα του θερμοσίφωνα για μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε χρήσιμη θερμότητα αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα στο πλαίσιο της βελτίωσης της ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου και για αυτό η ύπαρξή του θα αποτελεί προαπαιτούμενο για την ένταξη της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης στο Πρόγραμμα.

Με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου.

Και πάλι με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου.

Όχι, γιατί το δικαίωμα αυτό δεν εμπεριέχει και δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της ταράτσας, η οποία μέχρις ότου ανοικοδομηθεί ο υπεράνω όροφος, παραμένει κοινόκτητη και κοινόχρηστη.

Ναι, αν δεν απαγορεύεται από ρητή διάταξη του κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα συνδέεται με τον μετρητή (ρολόι) της ΔΕΗ της κατοικίας του και τα έσοδα θα εισπράττονται από τον ίδιο.

Η όλη διαδικασία είναι πολύ απλή. Δεν απαιτείται καμία ενεργειακή άδεια που έχουμε για τους μεγαλύτερους σταθμούς.

Για τη σύνδεση του Φωτοβολταϊκού συστήματος και την πώληση της ενέργειας ο παραγωγός απευθύνεται στις τοπικές υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ υπογράφοντας 2 αντίστοιχες συμβάσεις μία για την τοποθέτηση ουσιαστικά του μετρητή και μία για την πώληση της ενέργειας.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης υποβάλλεται η αίτηση σύμβαση συμψιφισμού προς τον Προμηθευτή, με την προυπόθεση ότι υπάρχει σύμβαση Προμήθειας στο όνομα του κυρίου του Φ/Β συστήματος. Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται σε 15 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

Η ενεργοποίηση της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος πραγματοποιείται από την αρμόδια περιοχή του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ μετά:

  • την παραλαβή αντιγράφου της σύμβασης συμψηφισμού από το ΔΕΔΔΗΕ
  • την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης Μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας με τα αναγκαία συνημμένα σε αυτή και
  • την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος με την οποία θα δεσμεύεται ότι δε θα προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση στην εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος.

Η σύμβαση συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του κυρίου του Φ/Β συστήματος έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος.

Η Σύμβαση Συμψηφισμού λύεται αυτοδικαίως με την παρέλευση του διαστήματος των 25 ετών. Σε περίπτωση που ο κύριος του Φ/Β συστήματος αλλάξει προμηθευτή τότε λύεται η σύμβαση αυτοδικαίως και συνάπτεται νέα σύμβαση συμψηφισμού για το υπολειπόμενο εκ των 25 ετών διάστημα. Τυχόν λύση της Σύμβασης Προμήθειας επιφέρει αυτοδικαίως και τη λύση της Σύμβασης Συμψηφισμού.

Ο Προμηθευτής δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Συμψηφισμού στην περίπτωση που ο κύριος του Φ/Β συστήματος δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση Συμψηφισμού, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησής του και άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας 15 ημερών (περίοδος αποκατάστασης).

Ο κύριος του Φ/Β συστήματος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Συμψηφισμού χωρίς την επίκληση κάποιου σπουδαίου λόγου, κατόπιν υποβολής σχετικού εγγράφου, εντός διαστήματος 15 ημερών από την επίδοση του εγγράφου.

Η πίστωση από την παραγόμενη ενέργεια Φ/Β συστήματος εμφανίζεται στο λογαριασμό ρεύματος του κυρίου του Φ/Β συστήματος. Ουσιαστικά ο λογαριασμός ρεύματος επέχει θέση τιμολογίου αγοράς.

Το ποσό αυτό της πίστωσης συμψηφίζεται με τις χρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος με το ΔΕΔΔΗΕ. Στην περίπτωση που ο συνολικός λογαριασμός ρεύματος είναι πιστωτικός, τότε το ποσό πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του κυρίου του Φ/Β συστήματος στην ημερομηνία λήξης του λογαριασμού ρεύματος.

Αν κύριος του συστήματος είναι η διαχείριση της πολυκατοικίας, τότε το σύστημα θα συνδέεται με τον κοινόχρηστο μετρητή (ρολόι) του ΔΕΔΔΗΕ και τα έσοδα θα εισπράττονται από το διαχειριστή και θα κατανέμονται ανάλογα στους συνιδιοκτήτες.

Ως παραγόμενη ενέργεια από το Φ/Β σύστημα θεωρείται η παραγόμενη ενέργεια, μείον της μικρής απορροφούμενης ενέργειας για ίδια κατανάλωση από τον inverter τη νύχτα και τυχόν συνοδευτικό εξοπλισμό (πχ. κάμερα, συναγερμός). Για το λόγο αυτό ο μετρητής του Φ/Β συστήματος είναι διπλής εγγραφής (μέτρηση παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα – μέτρηση απορροφούμενης ενέργειας).

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη καταμέτρηση της παροχής ρεύματος, δηλ. εφαρμόζεται ο ίδιος κύκλος καταμέτρησης με αυτόν της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η λήψη ένδειξης κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης τότε η εκκαθάριση της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα θα γίνεται στην ημερομηνία της επόμενης ημερομηνίας προγραμματισμένης καταμέτρησης.

Η τιμή της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα ορίστηκε σε 0,125 Ευρώ/kWh για τις συμβάσεις συμψηφισμού που συνάπτονται από 1/6/2013 έως 31/1/2014. Από 1/2/2016 και για ένα χρόνο η τιμή είναι στα 0,11 Ευρώ/KWh.

Στην περίπτωση που η ενεργοποίηση της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος γίνει μετά την παρέλευση 6 μηνών από τη σύναψη συμψηφισμού, τότε ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο έτος που πραγματοποιείται η ενεργοποίηση της σύνδεσης του συστήματος.

H μικρή ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων εξασφαλίζει ότι η παραγόμενη ενέργεια αντιστοιχεί σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Κατά συνέπεια δεν υφίστανται, για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος, φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο Δίκτυο. Ο πολίτης παραγωγός – καταναλωτής δεν θα έχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση (άνοιγμα βιβλίων, έκδοση τιμολογίων, ασφάλιση κλπ) είτε είναι επιτηδευματίας, είτε όχι.

Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος δεν απαιτείται έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας.

Οι όροι εγκατάστασης έχουν ορισθεί με εγκύκλιο του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Όλα τα κόστη συμπεριλαμβάνονται στο λεγόμενο κόστος ανά εγκατεστημένο KWp που κυμαίνεται ανάλογα με την περίπτωση και τον εξοπλισμό μεταξύ 1.200 και 1.600 Ευρώ ανά KWp.

Το μόνο κόστος που δεν περιλαμβάνεται στο εν λόγω κόστος είναι το πιθανό κόστος για την ασφάλιση του εξοπλισμού από ακραία καιρικά φαινόμενα, δολιοφθορά κλπ. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στις πλείστες των περιπτώσεων ο εξοπλισμός καλύπτεται με εγγύηση μεγαλύτερη των 10 ετών.

Τοποθετείται ένα νέο ρολόι με διπλό μετρητή για τη μέτρηση της παραγόμενης από τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ενέργειας και της μικρής απορροφούμενης ενέργειας από τον inverter τη νύχτα και τυχόν συνοδευτικό εξοπλισμό (π.χ. κάμερα, συναγερμός).

Το κόστος για το ρολόι βαρύνει τον παραγωγό όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις σύνδεσης με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος να θυμίσουμε ότι είναι μια Α.Ε. Άλλωστε το κόστος σύνδεσης στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα 800 Ευρώ και άρα είναι πολύ μικρό σε σχέση με το κόστος εγκατάστασης του Φ/Β.

Σε έναν συνηθισμένο τύπο ταράτσας 100 τ.μ. μπορεί να εγκατασταθεί άνετα ένα σύστημα 10 KWp τεχνολογίας π.χ. πολυκρυσταλλικού ή μονοκρυσταλλικού πυριτίου και λιγότερο άνετα ένα ίδιας ισχύος τεχνολογίας thin film.

Το κόστος μπορεί να περιοριστεί κάτω από τα 14.000 Ευρώ (1.400Ευρώ/kw) και η απόσβεση συναρτάται με την τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης μονάδας ενέργειας (0,11 Ευρώ/ kWh) και την παραγόμενη ενέργεια (1 kW παράγει κατά μ.ο. 1.500 kWh/ ετησίως για την περιοχή της Αττικής).

Παράλληλα, η απαιτούμενη ενέργεια για την κατανάλωση ενός νοικοκυριού είναι 3.000- 5.500 KWh/ ετησίως που κοστίζει 0,18 Ευρώ/ KWh, και αντιστοιχεί σε παραγόμενη ενέργεια από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 2-3,6 KWp  .

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας γίνεται ταυτόχρονα με αυτή της καταναλισκόμενης. Η εκκαθάριση γίνεται από τη ΔΕΗ ΑΕ ή άλλο κάτοχο άδειας προμήθειας, ο οποίος για το σκοπό αυτό ενεργεί στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου σχετική πιστωτική εγγραφή. Με τον λογιστικό συμψηφισμό των εσόδων από την παραγόμενη ενέργεια και του κόστους της καταναλισκόμενης ενέργειας, ο λογαριασμός της ΔΕΗ θα είναι πιστωτικός.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Περίπτωση που κάποιος εγκαταστήσει σε 100 τμ. 10 KWp που κοστίζουν 14.000 Ευρώ, και δεδομένης της 25ετης σύμβασης:

10 KWp * 1.500 kwh* 0,11 Ευρώ/kwh = 1.650 Ευρώ έσοδα/ετησίως

Τα μικτά έσοδα των 1.650 Ευρώ ετησίως, αποσβένουν την επένδυση σε 8,5 χρόνια περίπου.

Από την άλλη ένα μέσο νοικοκυριό (με ηλεκτρικές συσκευές και φωτισμό) καταναλώνει μ.ο. 3.000 kWh ετησίως.

3.000 kwh* 0,18 Ευρώ/kwh= 540 Ευρώ έξοδα ετησίως.

Από τις 22 Σεπτεμβρίου του 2010 το πρόγραμμα επεκτάθηκε και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά με μέγιστη ισχύ εγκατάστασης τα 5KWp.

Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη όπου ισχύει ότι και στην Ηπειρωτική Ελλάδα, δηλαδή, η μέγιστη ισχύς εγκατάστασης είναι 10KWp.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα απαιτούν επιμελή συντήρηση παρόλο που κάποιος θα περίμενε το αντίθετο. Ανάλογα με τον τύπο του εξοπλισμού, τον τρόπο στήριξης, τις τοπικές καιρικές συνθήκες και αρκετούς άλλους παράγοντες, θα πρέπει να εκτελούνται μια σειρά ελέγχων, μετρήσεων και εργασιών για την προστασία του εξοπλισμού και προπάντων την ανθρώπινη ασφάλεια έναντι κινδύνων.

H PVSOLAR προσφέρει ήδη για δύο χρόνια δωρεάν τη συντήρηση στους υφιστάμενους πελάτες της, δηλαδή σε εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία και είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες της και για όσους νέους πελάτες το επιθυμούν.

Μιλάμε για μικρές εγκαταστάσεις έως 10 kWp και σε πρώτη φάση δεν θα υπάρχει άνω όριο για το σύνολο της ισχύος που θα εγκατασταθεί στην επικράτεια. Είναι πιθανό να υπάρξει μελλοντικά απόφαση για να τεθεί κάποιο άνω όριο συνυπολογίζοντας και τη συνολική ισχύ των σταθμών μεγαλύτερου μεγέθους.

Όχι. Η τιμή που πωλείται το ηλεκτρικό ρεύμα στο Δίκτυο θεωρείται ευνοϊκή και δεν απαιτεί επιχορήγηση. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν μπαίνει στη διαδικασία προετοιμασία φακέλου, αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου, κτλ.

Οι Τράπεζες προωθούν εξειδικευμένα Τραπεζικά προγράμματα σε ιδιώτες για τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις στέγες τα οποία καλύπτουν έως και το 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού με διάρκεια αποπληρωμής έως και 25 χρόνια.